Ograniczenia projektowe i eksploatacyjne

Dopuszczalne naprężenie dla obciążeń statycznych lub quasi-statycznych

Projekt quasi-statyczny

Obciążenie statyczne lub quasi-statyczne występuje wówczas, gdy:

  1. sprężyny talerzowe przenoszą wyłącznie niezmienne obciążenia statyczne.
  2. sprężyny talerzowe poddawane są okazjonalnym zmianom obciążenia w dłuższych odstępach czasu oraz cyklom obciążeniowym w liczbie mniejszej niż 10 000 w okresie planowanej trwałości eksploatacyjnej.

Sprężyny talerzowe projektuje się w wysokości całkowitej I0, co pozwala na takie ich spłaszczenie pod obciążeniem statycznym lub obciążeniem o małej zmienności, by zmniejszenie całkowitej ich wysokości I0 nie przekroczyło wartości dopuszczalnej tolerancji. Stosuje się tu naprężenie σOM w punkcie OM określone we wzorze 9.

Dopuszczalne naprężenie

Odkształcenia plastyczne występują w sytuacji, gdy naprężenia w niektórych obszarach przekraczają granicę plastyczności. Naprężenie odniesienia wynosi σOM, a jego wartość nie powinna przekraczać wartości wytrzymałości na rozciąganie Rm stosowanego materiału. Dla stali sprężynowej zgodnej z DIN EN 10132-4 i DIN 17221 wytrzymałość na rozciąganie wynosi Rm ≈ 1600 N/mm2. Dla innych materiałów należy stosować odpowiednie, mające zastosowanie wartości granicy plastyczności. Sprężyny talerzowe zgodne z DIN 2093

Dopuszczalne naprężenie dla obciążeń dynamicznych

Obciążenia dynamiczne występują w sprężynach talerzowych w sytuacji, gdy obciążenie zmienia się w sposób ciągły pomiędzy ugięciem przy obciążaniu wstępnym s1 a ugięciem s2. Pod wpływem zmiany naprężenia σh sprężyny talerzowe obciążane dynamicznie można podzielić na dwie grupy w zależności od trwałości eksploatacyjnej (patrz również DIN 50100):

  1. Sprężyny talerzowe o większej trwałości eksploatacyjnej. Sprężyny tego typu przeznaczone są do znoszenia cykli obciążeń w liczbie co najmniej 2 · 106 lub większej bez uszkodzenia. Jeśli wymagana jest znacznie większa trwałość eksploatacyjna, prosimy o kontakt. Być może dokładne informacje będzie można uzyskać tylko na podstawie próby wytrzymałościowej.
  2. Sprężyny talerzowe o ograniczonej trwałości eksploatacyjnej. Sprężyny tego typu przeznaczone są do osiągania ograniczonej liczby cykli obciążeniowych z zakresu 104 ≤ N < 2 · 106, po której dopiero może dojść do ich uszkodzenia.

Naprężenie krytyczne wpływające na pęknięcie dynamiczne

W przypadku sprężyn talerzowych przenoszących czynnikami decydującymi są obciążenia dynamiczne obliczeniowe naprężenia rozciągające na dolnej powierzchni sprężyny, ponieważ to właśnie w tym miejscu mają swój początek pęknięcia zmęczeniowe. W zależności od stosunków wymiarowych δ = De/Di i h0/t, a także ugięcia względnego s/h0 największy zakres naprężeń σh może wystąpić zarówno w punkcie II, jak i punkcie III. Fakt, czy decydujący jest punkt II, czy III, można wywnioskować na podstawie rysunku dla sprężyn z płaskimi powierzchniami stykowymi i bez nich.

Decydujący punkt przekroju, który należy stosować do określania trwałości eksploatacyjnej.
Decydujący punkt przekroju, który należy stosować do określania trwałości eksploatacyjnej.

Minimalne obciążenie wstępne zapobiegające pęknięciom powierzchniowym

Po obróbce cieplnej wszystkie sprężyny poddaje się wstępnemu uginaniu lub wstępnemu naprężaniu, powodującym odkształcenia plastyczne w rejonie punktu przekroju I . Wywołuje to szczątkowe naprężenie rozciągające w tym punkcie nieobciążonej sprężyny. Po przyłożeniu obciążenia następuje
zmiana naprężenia z rozciągającego na ściskające, co może prowadzić do powstawania pęknięć podczas obciążania dynamicznego. Aby uniknąć wystąpienia takiego zjawiska, należy zrównoważyć naprężenie rozciągające poprzez przyłożenie odpowiedniego naprężenia wstępnego. Z tego powodu sprężyny talerzowe poddawane obciążeniom dynamicznym należy obciążać wstępnie do wartości co najmniej s = od 0,15 do 0,20 h0.

Dopuszczalne naprężenia

Naprężenie obliczone dla zakresu roboczego należy porównać z wykresami zmęczenia na rys. 1-3. Podają one standardowe wartości dopuszczalnego zakresu naprężeń dla N ≥ 2 ∙ 106, N = 5 ∙ 105 i N = 105 cykli obciążeń w zależności od minimalnego naprężenia σu dla sprężyn talerzowych nieśrutowanych, poddawanych obciążeniu dynamicznemu. Wartości pośrednie dla innych cykli obciążeń można oszacować.

Dla każdej z 3 grup produkcyjnych zgodnych z DIN 2093 podano wykres zmęczeniowy. Grupy te dzieli się w zależności od grubości talerzy:

Wykresy te zostały opracowane na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na maszynach do prób o równomiernym obciążeniu sinusoidalnym z wykorzystaniem oceny statystycznej, przy założeniu wskaźnika trwałości na poziomie 99%. Oznacza to, że dla dostatecznie dużej próbki można oczekiwać, że wskaźnik wadliwości powstałej w wyniku zmęczenia będzie wynosił 1%.
Wykresy odnoszą się do pojedynczych sprężyn oraz stosów sprężyn zawierających do 10 pojedynczych sprężyn ułożonych w stos w seriach, eksploatowanych w temperaturze pokojowej, z utwardzonymi i idealnie wykończonymi wewnętrznymi i zewnętrznymi elementami prowadzącymi oraz o minimalnym ugięciu przy obciążeniu wstępnym wynoszącym s1 = 0,15 do 0,20 h0

33
Rys. 1 Wykres wytrzymałości zmęczeniowej dla grupy 1

Należy zauważyć, że w praktyce rodzaj przyłożonego obciążenia często odbiega od blisko sinusoidalnej częstotliwości. W przypadku cyklu obciążeń typu uderzeniowego oraz w wyniku częstotliwości naturalnych, rzeczywiste obciążenie materiału jest zdecydowanie większe od wartości obliczeniowej. Wartości z wykresów można stosować tylko w odniesieniu do tych rodzajów obciążeń po uwzględnieniu stosownych współczynników bezpieczeństwa.

W przypadku sprężyn talerzowych wykonanych z materiałów innych niż określone w normie DIN 2093, w przypadku stosów sprężyn zawierających więcej niż 10 sztuk lub wielu sprężyn pojedynczych ułożonych równolegle, a także w przypadku innych niekorzystnych wpływów natury chemicznej lub cieplnej, brakuje na chwilę obecną dostatecznych danych, umożliwiających przewidywanie trwałości zmęczeniowej. W takich przypadkach należy zastosować dodatkowe współczynniki bezpieczeństwa.

34a
Rys. 2 Wykres wytrzymałości zmęczeniowej dla grupy 2
34
Rys. 3 Wykres wytrzymałości zmęczeniowej dla grupy 3